TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Turkish Society of Nephrology

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ ŞUBELER YÖNETMELİĞİ

(TND Yönetim Kurulu Kabul Tarihi: 01 / 10 / 2004; Karar Sayısı: 5)

(TND Yönetim Kurulu Değişiklik Tarihi: 01 / 10 / 2007; Karar Sayısı: 10)

(Yeni TND Tüzüğüne uyarlanmış ve revize Son Şekli)

Kuruluş

Madde 1- Türk Nefroloji Derneği Genel Kurulunun …….. tarih ve …..sayılı kararı ile ve Dernek Ana Tüzüğünün 1.maddesi ve Ek 12-20 maddeleri hükümleri uyarınca Türk Nefroloji Derneği ……….Şubesi kurulmuştur.
 

Merkez ve Çalışma Alanı

Madde 2- Şubenin merkezi ………dır, çalışma alanı ise ……. ili sınırlarını kapsar.
 

Amaç

Madde 3- Şubenin amacı, Dernek Ana Tüzüğünün 2.ve 3.maddesinde belirtilen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, yetkili kılındığı çalışma alanında bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalışmalar yapmak ve Türk Nefroloji Derneğini temsil etmektir.

 

Hukuksal Durum

Madde 4- Şube, yasalar ve Dernek Ana tüzüğü hükümleri gereğince Türk Nefroloji Derneğine bağlı; hak ve varlığı dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda yönetim kurulu organlarının kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernekle ilişkileri ve karar yetkileri bu yönetmeliğin 5.maddesi hükümleri uyarınca belirlenmiş; tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.

 

Dernekle İlişkiler

Madde 5- Şube kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Derneğin karar ve denetimine bağlıdır.

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, Dernek Ana Tüzüğü, Türk Nefroloji Derneği Şubeler Yönetmeliği ve yürürlükteki diğer Yönetmelikleri hükümlerine aykırı bulduğu kararlarının gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri üzerine kesin karar almaya Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek Denetçileri, Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile görevden alınabilirler ve yerlerine seçim yapılabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlarlar.

Şubeler Türk Nefroloji Derneğinin amaçları doğrultusunda program ve faaliyet yapmakla yükümlü olup yıllık faaliyet programlarını her yılın başında, yıl içerisinde yapılan faaliyetlerini de rapor halinde yıl sonunda yazılı olarak Türk Nefroloji Derneği Genel Merkezine bildirirler.

Şubeler Nefroloji pratiğinin gerektirdiği eğitim faaliyetlerini her yıl bölge çapında en az iki toplantı ile yerine getirirler ve bu konuda Türk Nefroloji Derneği Genel Merkezini bilgilendirirler. 

Şubeler Türk Nefroloji Derneği Genel Merkezinin görevlendirmesiyle ulusal katılımlı bölgesel faaliyetler de düzenlerler. Bu tür faaliyetler birden fazla şubenin işbirliği ile ortak olarak da yapılabilir.

Şubeler, Türk Nefroloji Derneği Genel Merkezinden bağımsız olarak Ulusal ve Uluslararası düzeyde kongre ve sempozyum gibi toplantılar düzenleyemezler.

Çalışma grupları konusunda Şubeler, Türk Nefroloji Derneği Çalışma Grupları Yönetmeliği uyarınca hareket etmekle yükümlüdürler.

Şubeler Türk Nefroloji Derneği Genel Merkezine önceden bilgi vererek yazılı ve basılı materyal yayınlayabilir ve dağıtımını yapabilirler.

Şubeler her yıl Ocak ayı içinde bir önceki yıla ait mali durumlarını ayrıntılı olarak, rapor halinde Türk Nefroloji Derneği Genel Merkezine bildirirler.
 

Üyelik Hükümleri

Madde 6- Türk Nefroloji Derneği Ana Tüzüğünün 4.maddesinde yer alan üyelik hükümleri, Şube çalışma alanı kapsamında kalmak üzere Şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları ile uygulanır.
 

Türk Nefroloji Derneğinin bir şubesine üye kaydedilmek Türk Nefroloji Derneği üyesi olmak anlamına gelmez.
 

Şube Organları

Madde 7- Şubenin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Şube Genel Kurulu

2- Şube Yönetim Kurulu

3- Şube Denetim Kurulu
 

Şube Genel Kurulu

Madde 8- Şube Genel Kurulu üç yılda bir Türk Nefroloji Derneği Genel Kurulundan en az 2 ay önce olağan toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. 

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun kararı ile düzenleyeceği gündem doğrultusunda toplanır. Dernek Ana Tüzüğünün 5 A) maddesinde yer alan toplantı yöntem ve ilkeleri, Şube ve Çalışma alanı kapsamında kalmak üzere, Şube Genel Kurullarında uygulanır.

Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Yönetim Kuruluna gönderilir.
 

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Şube Genel Kurulunun başlıca görevleri;

  1. Şube organlarının seçilmesi

  2. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası

  3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

  4. Şubenin feshine ve şube mallarının Türk Nefroloji Derneği Genel Merkezine devrine karar verilmesi

  5. Türk Nefroloji Derneği Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek delegelerin seçilmesi

  6. Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda gerekli kararların alınması

  7. Türk Nefroloji Derneği Genel Kuruluna görüş ve öneriler götürülmesi

  8. Şube yönetmeliğinde tanımlanan yetki ve görevlerin hayata geçirilmesi
     

Şube Yönetim Kurulu

Madde 10- Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından 3 (üç) yıl için gizli oyla seçilmiş 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer.

Şube Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı 3 (üç) tür. Yönetim Kurulunda oylama açık yapılır.
 

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 11-Şube Yönetim Kurulunun başlıca görevleri;

a) Şubenin tüzel kişiliğinin Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile temsil edilmesi, tüm şube çalışmalarının yürütülmesi,

b) Şubenin yıllık çalışma programı gelir - gider tabloları, bütçe yönetmeliğinin hazırlanması, Şube Genel Kuruluna sunulması,

c) Dernek tüzüğünün ve yönetmeliğin yüklediği işlerin Şube çalışma alanı ve kapsamı dahilinde yasalar çerçevesinde yerine getirilmesi, uygulanması,

d) Dernek Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulunun kararlarının uygulanması, Şube denetçilerinin istek ve önerilerinin Şube Genel Kuruluna götürülmesi,

e) Şube personelinin atanması, çalışmalarının denetlenmesi, görevden alınması,

f) Şubeye ait kayıt ve defterlerin tutulması ve bunların korunması,

g) Şubeye yapılan üye başvurularının kabul edilmesi, red edilmesi, üyelikle ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi,

h) Şube üyeleri arasındaki dayanışma ve koordinasyonun sağlanması, şube lokalinin idaresinin sağlanması, üyelerin Genel Merkezle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve üyelerin dilek ve şikâyetlerinin Şube Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesi,
 

Şube Denetim Kurulu

Madde 12- Şube Denetçileri Şube Genel Kurulunda 3 (üç) yıl için seçilmiş 3(üç) asıl

ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

Şube denetçileri en az 6 (altı) ayda bir şube hesap ve işlemlerini, defterlerini inceleyerek, raporla şube yönetim kuruluna istek ve önerilerini bildirirler; bütçe, gelir-gider çizelgesi hakkındaki görüş ve incelemelerini bir raporla Şube Genel Kuruluna ve Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kuruluna sunarlar.
 

Mali Hükümler

Madde 13- Dernek Ana Tüzüğünde yer alan Mali Hükümler, Şube ve çalışma alanı kapsamında kalmak üzere Şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.
 

Eksik Hükümler

Madde 14- Bu yönetmelikte bulunmayan hükümler yerine Dernek Ana Tüzüğündeki hükümler Şube kapsamında kalmak üzere uygulanır.
 

Yürürlük

Madde 15- Bu yönetmelik, Dernek Genel Kurul kararı uyarınca şubenin kurulmasına ilişkin yasal prosedürün şubenin bulunduğu en büyük mülki amirliğe verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 

Kurucu Şube Yönetim Kurulu

Madde 16- Kuruluş aşamasındaki asıl ve yedek üyeler aşağıda gösterilmiştir.
 

* Asıl Üyeler
 
1- Başkan :

2- Genel Sekreter:

3- Sayman :

4- Üye :

5- Üye :
 

*Yedek Üyeler
 
1-..........................

2-..........................

3-..........................

4-...........................

5-..........................
 

Kurucu Denetçiler

Madde 17- Kuruluş aşamasında Şube asıl ve yedek denetçileri aşağıda gösterilmiştir.
 

*Asıl Denetçiler
 
1-................................
 
2-................................
 
3- ..............................

 
*Yedek Denetçiler
 
1-...............................

2-.... ............................

3- ...............................
 

Şube Kurucuları

Madde 18- Şube kurucularının ad-soyad, uyruk ve ikamet adresleri aşağıda gösterilmiştir.

1-...................................... ..... ........;

2- ........................................ ...........;

3- ........................................ ...........;

Ek Madde-1 : 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Medeni Kanun değişikliğinden önce, Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu kararları ile kurulmuş bulunan Türk Nefroloji Derneği Antalya, İstanbul, İzmir ve Kayseri Şubeleri için de bu yönetmelik hükümleri geçerlidir.
 

Ek Madde-2 : 20.12.2003 tarihi öncesinde kurulmuş olan Türk Nefroloji Derneği Antalya, İstanbul, İzmir ve Kayseri Şubelerinin Kurucu Yönetim Kurulları Türk Nefroloji Derneğinin önceki Tüzüğü uyarınca 7 (yedi)asil ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşmuşlardır.